• LNHVS2018 NYR 2, TAM 3, CLB 4, CAR 4, ARI 5,
2019 NYI 5, TAM 5, ANA 5, NYR 5,
2020TAM 1, TAM 2, TAM 3, TAM 4, TAM 5,
2021TAM 1, TAM 2, TAM 3, TAM 4, TAM 5,
2022TAM 1, TAM 2, TAM 3, TAM 4, TAM 5,